Taal: Nederlands (actief) Language: English Sprache: Deutsch

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Area 077

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen Area 077 en een opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien betrokken partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 
Area 077 verplicht zich de benodigde en redelijkerwijs te verwachten inspanningen te leveren om de geboekte evenementen te organiseren en doorgang te laten vinden.

Artikel 4. Overmacht/in gebreke blijven Area 077
Indien Area 077 in gebreke blijft bij het organiseren van het geboekte evenement, hetzij door overmacht, hetzij door een andere oorzaak, zal in onderling overleg een nieuwe datum worden vastgelegd, om deelname aan een vervangend en gelijkwaardig evenement alsnog mogelijk te maken. Indien u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om op een later tijdstip aan een vervangend of gelijkwaardig evenement deel te nemen, kan in dat geval schriftelijk om restitutie van boekingsgeld worden verzocht. Area 077 zal deze gelden binnen 14 dagen na het verzoek terugstorten op de door u opgegeven bankrekening.

Artikel 5. Klachten
Klachten over de verleende diensten dienen binnen 7 dagen na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Area 077. Indien een klacht naar het oordeel van Area 077 gegrond is, zal Area 077 zich inspannen om de klacht naar aller tevredenheid op te lossen.

Artikel 6. Boekingen 
Boeking voor deelname aan een open evenement kunt u alleen doen via de website. Boekingen voor groepen kunnen ook via de website, Een boeking is pas definitief nadat de betaling c.q. aanbetaling is gedaan. Nadat een boeking is voltooid, ontvangt u een automatisch gegenereerde bevestiging.

Artikel 7. Betaling 
Betaling van arrangementen en deelname aan evenementen dient te geschieden bij boeking van  het evenement. Betalingen van extra afgenomen diensten en goederen tijdens het evenement dienen direct bij afname van deze goederen of diensten te worden voldaan.

Artikel 8. Annulering
Annuleren van boekingen is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het evenement. Annulering dient schriftelijk of per E-mail te worden gedaan. Indien zonder opgave van reden wordt geannuleerd, wordt geen restitutie van het boekingsgeld gedaan, maar kan in onderling overleg een nieuwe datum worden vastgelegd. Restitutie is slechts mogelijk indien, naar het oordeel van Area 077, de reden hiervoor voldoende aanleiding geeft. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement vind geen restitutie plaats, tenzij naar het oordeel van Area 077 redelijkerwijs eerder annuleren onmogelijk was. Area 077 kan verlangen dat er voldoende bewijs wordt geleverd omtrent de opgegeven reden van annulering.

Indien Area 077 besluit tot een terugbetaling dan wordt het restitutie bedrag verminderd met € 1,- administratie kosten. 

Artikel 9. Alcohol en drugs
Het hanteren en gebruiken van airsoftreplica’s gaat niet samen met alcohol- en/of drugsgebruik. Area 077 verstrekt om die reden geen alcoholhoudende dranken. Het is tevens verboden alcoholhoudende dranken in uw bezit te hebben op de gehele locatie, met uitzondering van de eigen auto. Deelnemers die onder invloed zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, worden uitgesloten van deelname aan het evenement. In voorkomende gevallen zal geen restitutie plaatsvinden van betaalde gelden.

Artikel 10. Etenswaren
Het is toegestaan etenswaren te nuttigen in de safe zone en op het terras. Het is verboden etenswaren mee te nemen op het speelveld.

Artikel 11. Strafbare feiten 
Indien u tijdens uw aanwezigheid op het terrein van Area 077 een strafbaar feit pleegt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie.

Artikel 12. Deelname met eigen airsoftreplica’s
Indien u wilt deelnemen aan een evenement met eigen airsoftreplica dient u in het bezit te zijn van een geldige NABV-lidmaatschapspas c.q. een ander door de NABV afgegeven document waaruit blijkt dat u wettelijk bevoegd bent airsoftreplica’s in uw bezit te hebben. Middels een Joule test zal worden beoordeeld of uw replica wordt toegelaten op het evenement. De maximale energie voor Area 077 is voor alle replica’s 1,2 Joule, getest met een 0.30 gram BB.

Voor HPA replica’s geldt dat de regulator dient te kunnen worden afgezekerd tegen tussentijdse verstelling.

Artikel 13. Vervoer van airsoft replica’s 
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer of tas. Houd de BB’s en het magazijn gescheiden van uw replica tijdens vervoer. Zorg te alle tijden dat u de boekingsbevestiging van het evenement bij u heeft, zodat u aan de politie kunt aantonen dat u gerechtigd bent u replica te vervoeren.

Artikel 14. Algemene handelingen airsoftreplica’s
Area 077 kent verschillende zones voor wat betreft toegestane handelingen  met betrekking tot uw airsoftreplica’s.

Parkeerplaats, terras en entree; Uw airsoftreplica is verpakt en niet zichtbaar.

Safezone; Handelingen aan uw airsoftreplica’s kunnen plaatsvinden aan de hiervoor bestemde tafels. Niet toegestaan is het plaatsen van een magazijn al dan niet gevuld met BB’s en het op personen en/of dieren richten van uw airsoftreplica. Droogvuren is evenmin toegestaan. Uw replica staat op safe.

Garage (testbaan); Dit onderdeel van het speelveld fungeert voorafgaand aan het spel als testbaan. Hier kunt u proefschieten met uw airsoftreplica op doelen in het speelveld. Niet toegestaan is het richten op personen. Hier vind ook de Joule meting plaats.

Speelveld; Nadat de Marshall het spel heeft gestart middels een enkel fluitsignaal mag u met uw airsoftreplica vuren op personen van het rivaliserende team. Headshots dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Niet toegestaan is het richten van uw airsoftreplica op marshalls, het vuren op Marshalls en op personen die duidelijk aangeven te zijn geraakt en op weg zijn naar de respawn. Niet toegestaan is het doelbewust vuren op verlichting, camera’s en andere duidelijk kwetsbare onderdelen in het speelveld. Wordt u hierop betrapt dan is het game over en wordt de aangerichte schade op u verhaald.

Artikel 15. Verboden wapens   
Vuurwapens, luchtdrukwapens, wapenstokken, messen (tenzij flexibel rubber), airsoft granaten, rookbommen e.d. zijn  niet toegestaan. Deze lijst is niet uitputtend en de organisatie kan ad hoc beslissen over de toelaatbaarheid.

Artikel 16. Vernieling, verlies, beschadiging zaken Area 077 
Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen en/of vernielingen aan het speelveld en/of andere zaken, zoals ter beschikking gestelde airsoftreplica’s en andere uitrusting-stukken zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Onder verwijtbaar wordt tevens verstaan roekeloosheid, onachtzaamheid, baldadigheid. Of er sprake is van verwijtbaarheid is ter beoordeling van Area 077. Camerabeelden kunnen bij de beoordeling worden ingezet.

Artikel 17. Beschadiging zaken en/of letsel deelnemer
U dient zich er van bewust te zijn dat het speelveld een realistisch karakter heeft, het speelveld staat vol met obstakels die nodig zijn voor het spel, hetgeen bij onoplettendheid van de deelnemer zou kunnen bijdrage aan het ontstaan van letsel. Area 077 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel op welke wijze dan ook. Evenmin kan Area 077 in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging aan kleding of zaken van de deelnemer.

Ter voorkoming van oogletsel dient u op het speelveld altijd de verstrekte of zelf meegenomen gelaatsbescherming te dragen. De beschermen van uw gelaat voor ons prioriteit.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
Indien Area 077 aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Area 077 is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Area 077 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 19. Spelbegeleiding/Marshalls
Tijdens het hele evenement zijn er marshalls aanwezig die het spel begeleiden en fungeren als aanspreekpunt. Ook in geval van problemen, geschillen of discussies doet u een beroep op de marshalls. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 20. Extreme Ideologieën/Aanstootgevende kleding
Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegestaan. Evenals aanstootgevende badges, vlaggen, logo’s of kleding. Hieronder vallen ook racistische of radicale uitlatingen. Politieke of religieuze uitingen zijn evenmin toegestaan.

Artikel 21. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Area 077 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Area 077 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Area 077 opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In voorkomend geval verplicht Area 077 zich ertoe restitutie te verlenen van het boekingsgeld van de nog niet ontvangen diensten.

Artikel 22. Geschilbeslechting 
Ter zake van geschillen over met Area 077 gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Area 077 bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Area 077 verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Area 077 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden Area 077 
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht

Artikel 25. Aansprakelijkheid (Deelnemer, ongevallen)
Er wordt van u verwacht dat u zelf bepaalt of u fysiek in staat bent om deel te nemen aan een evenement. Airsoft is een actieve en dynamische sport die een verhoogd risico met zich meebrengt. Deelname is daarom geheel voor eigen risico.
U dient voorafgaand aan het evenement aan te geven of er fysieke of psychische klachten zijn waar we op moeten letten of die tot problemen kunnen leiden tijdens het evenement. Area 077 behoudt zich het recht uw deelname weigeren c.q. op te schorten indien we bedenkingen hebben over uw conditie.


Artikel 26. Ongeval/EHBO
Area 077 draagt er zorg voor dat er altijd een EHBO’r aanwezig is op een evenement. Bent u getuige van een ongeval of heeft u tijdens het spel medische hulp nodig dan dient u dit duidelijk kenbaar te maken aan een marshall en/of medespeler. Bent u er toe in staat dan roept u luid DANGER DANGER DANGER, waarop de Marshall het spel direct zal stil leggen middels een fluitsignaal en de nodige maatregelen zal nemen. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar Area 077.
Realiseer u dat deelname op eigen risico is en Area 077 niet verantwoordelijk is voor de eventuele gevolgen c.q. gevolgschade.

Artikel 27. Planning en Locatie
Het speelveld van Area 077 bestaat uit 4 min of meer gescheiden indoorgedeelten en een outdoorgedeelte. Normaliter vormen deze gedeelten 1 groot speelveld. Area 077 behoudt zich echter het recht voor een of meerdere gedeelten af te sluiten, indien dit bevorderend is voor de spelkwaliteit. Tevens kan het outdoorgedeelte worden uitgesloten van het speelveld als de weersomstandigheden hier naar oordeel van Area 077 aanleiding toe geven.

Artikel 28. Reglement
Area 077 houdt fair-play hoog in het vaandel. De reglementen dienen dan ook gevolgd te worden. Het niet houden aan het reglement kan consequenties hebben.

AREA 077

Airsoft locatie

Baarlosestraat 325
5925 PM Venlo

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram